Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på prisradet.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt på siden om personvern.

Priser

Hvordan arbeider Prisrådet med å fastsette normprisene?

Stortinget vedtok 31. mai 2023 å innføre grunnrenteskatt for havbruk, med effektiv skattesats på 25% og virkning fra inntektsåret 2023. 

Grunnrenten i havbruk er knyttet til sjøfasen av produksjonen. For at grunnrenteskatten skal virke etter hensikten, må en nokså presist skattlegge meravkastningen som oppstår i sjøfasen. I skatteloven § 19-5 første ledd er det bestemt at bruttoinntekten settes til markedsverdien av laks, ørret og regnbueørret ved merdkanten, multiplisert med slaktevolum.

Prisrådet kan sette priser fra 1. juli 2024. På bakgrunn av at Prisrådet skal begynne å fastsette priser, har det blitt utviklet et prisoppgaveskjema som innehavere av kommersielle matfisktillatelser til laks, ørret og regnbueørret må benytte til å rapportere til Prisrådet. 

Normpriser som fastsettes av Prisrådet skal fastsettes etterskuddsvis for laks, ørret og regnbueørret som selges i et bestemt tidsrom, av en bestemt kvalitet og vekt. Normprisene skal  i utgangspunktet fastsettes fire ganger årlig, etter utløpet av hvert kvartal. Bestemmelsen åpner imidlertid for at normprisene kan settes med et annet intervall dersom Prisrådet finner det hensiktsmessig.

Normprisene fastsettes normalt for en enkelt uke, men de kan fastsettes for en kortere eller lengre periode dersom Prisrådet finner det hensiktsmessig og det ikke er urimelig. Videre kan Prisrådet unnlate å fastsette normpris for enkelte salg, kvaliteter eller produksjonsområder når særlige hensyn tilsier det. Departementet kan bestemme at normpris ikke skal fastsettes for enkelte salg, kvaliteter eller produksjonsområder.

Gi uttalelse

Grunnrenteskattepliktig kan, innen fire uker etter hvert kvartal, gi uttalelse om normprisene for vedkommende kvartal. Prisrådet kan også kalle de skattepliktige inn til drøfting og innhenting av ytterligere opplysninger.

Foreløpig vurdering

Prisrådet skal deretter, enten skriftlig eller i møte med de berørte grunnrenteskattepliktige, gi en foreløpig vurdering av prisingsspørsmålet. Etter at de foreløpige vurderingene er kunngjort for de berørte grunnrenteskattepliktige, kan disse avgi uttalelse innen to uker. Når Prisrådet finner grunn til det, kan det settes lengre frister for uttalelse.

Spørsmål?