Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på prisradet.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt på siden om personvern.

Prisoppgaveskjema

Opplysninger hentet inn via prisoppgaveskjemaene vil danne grunnlaget for utarbeidelse av normprisene.

Prisrådet kan sette priser fra 1. juli 2024. 

Hvilke typer fisk, kvaliteter og andre opplysninger det skal rapporteres på er definert i skjema. Det vil kunne komme endringer for senere perioder.

Registrering av salg ved merdkant

Salg ved merdkant (også kalt merdkanttransaksjoner) er salg som er inngått ved eller like før fisken forlater lokaliteten på vei til slakt . Det vil si salg som skjer før kostnader til for eksempel transport og slakteri er påløpt.

Informasjon om skjema for registrering av merdkanttransaksjoner: 

 • Du skal ikke fylle ut dette skjemaet om salget har funnet sted etter at kostnader til transport/bearbeidingstjenester er påløpt. 
 • OBS! Fra og med 27. juni ble det åpnet opp for at rapportering av salg ved merdkant kan gjøres i skjemaet for salg etter merdkanten. Det kan blant annet være enklere for aktører som har mange merder på samme lokalitet.
 • Frist: Det skal rapporteres salg ved merdkant for mai og juni 2024, og fristen har blitt utsatt til 15. august 2024.
 • Opplysningene skal deretter rapporteres månedlig, og frist for rapportering er innen utløpet av den påfølgende måneden.
 • Du skal ikke rapportere for mai og juni 2024 om salget har funnet sted etter at kostnader til transport/bearbeidingstjenester er påløpt.

Salg av fisk etter merdkanten

Salg av fisk etter merdkanten er salg av fisk etter at fisken har forlatt lokaliteten, der det er påløpt kostnader til for eksempel transport og slakt. 

Informasjon om skjema for registrering av salg etter merdkanten: 

 • Det skal rapporteres salg etter merdkant fra og med 1. juli 2024.
 • Rapporter for salg i juli måned har frist 31. august 2024.
 • Opplysningene skal deretter rapporteres månedlig, og frist for rapportering er innen utløpet av den påfølgende måneden.
 • Rapporteringspliktige skal i dette skjemaet også opplyse om kostnader til slakteri og transport. 
 • OBS! Fra og med 27. juni kan dette skjemaet også benyttes for merdkanttransaksjoner. Det kan blant annet være enklere for aktører som har mange merder på samme lokalitet.

Spørsmål?

Hvem kan benytte skjemaene?

For å kunne fylle ut skjemaene, må du ha en av følgende roller for bedriften: 

 • Daglig leder
 • Utfyller/innsender
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Begrenset signeringsrettighet
 • Eksplisitt tjenestedelegering

Regelverket

Ønsker du å sette deg nærmere inn i regelverket knyttet til grunnrenteskatt? Les mer her: 

Opplysnings- og dokumentasjonsplikt

 • Grunnrenteskattepliktige plikter å gi alle opplysninger som kreves for fastsetting av skatteavregningspris, jf. forskrift til skatteloven § 19-5-9.
 • Opplysninger om salg m.v. av laks, ørret og regnbueørret kan blant annet kreves gitt på særskilt prisoppgaveskjema som fastsettes av Finansdepartementet. Departementet setter frist for innsending av prisoppgave.
 • Endringer i innsendte opplysninger skal meddeles Prisrådet innen 15 dager etter at den oppgavepliktige ble kjent med endringen.
 • Når havbruksnæringen nå skal starte å rapportere ønsker man å rulle ut rapporteringsskjemaet gradvis, og også gradvis utvide opplysningsplikten. Ved gradvis å innføre rapporteringsplikt vil Prisrådet fortløpende kunne vurdere om skjemaet dekker Prisrådets behov for informasjon, samtidig som man begrenser rapporteringsbyrden for de grunnrenteskattepliktige.
 • Opplysningsplikten gjelder for innehavere av kommersielle matfisktillatelser til laks, ørret og regnbueørret. Det skal rapporteres om salg fra kommersielle matfisktillatelser. Opplysningspliktige som har andre tillatelser enn kommersielle matfisktillatelser for laks, ørret og regnbueørret i sjø, plikter ikke å rapportere om salg knyttet til tillatelser til særlige formål i de aktuelle skjemaene.