Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på prisradet.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt på siden om personvern.

Prisoppgaveskjema

Opplysninger hentet inn via prisoppgaveskjemaene vil danne grunnlaget for utarbeidelse av normprisene.

Prisrådet kan sette priser fra 1. juli 2024. 

Registrering av merdkanttransaksjoner

Dette skjemaet skal brukes for å registrere salg som er inngått ved eller like før fisken forlater lokaliteten på vei til slakt (merdkanttransaksjoner). Det vil si salg som skjer før kostnader til for eksempel transport og slakteri er påløpt. 

Du skal ikke fylle ut dette skjemaet om salget har funnet sted etter at kostnader til transport/bearbeidingstjenester er påløpt. 

Det skal rapporteres fra 1. mai 2024, med frist 30. juni. Opplysningene skal deretter rapporteres månedlig, og frist for rapportering er innen utløpet av den påfølgende måneden.

Salg av fisk etter merdkanten

Dette skjemaet skal brukes for å registrere salg av fisk etter merdkanten. Rapporteringspliktige skal i dette skjemaet også opplyse om kostnader til slakteri og transport.

Det skal rapporteres fra 1. juli 2024, med frist 31. august. Opplysningene skal deretter rapporteres månedlig, og frist for rapportering er innen utløpet av den påfølgende måneden. 

Spørsmål?

Hvem kan benytte skjemaene?

For å kunne fylle ut skjemaene, må du ha en av følgende roller for bedriften: 

  • Daglig leder
  • Utfyller/innsender
  • Regnskapsfører med signeringsrettighet
  • Begrenset signeringsrettighet
  • Eksplisitt tjenestedelegering

Regelverket

Ønsker du å sette deg nærmere inn i regelverket knyttet til grunnrenteskatt? Les mer her: 

Opplysnings- og dokumentasjonsplikt

  • Grunnrenteskattepliktige plikter å gi alle opplysninger som kreves for fastsetting av skatteavregningspris, jf. forskrift til skatteloven § 19-5-9.
  • Opplysninger om salg m.v. av laks, ørret og regnbueørret kan blant annet kreves gitt på særskilt prisoppgaveskjema som fastsettes av Finansdepartementet. Departementet setter frist for innsending av prisoppgave.
  • Endringer i innsendte opplysninger skal meddeles Prisrådet innen 15 dager etter at den oppgavepliktige ble kjent med endringen.
  • Når havbruksnæringen nå skal starte å rapportere ønsker man å rulle ut rapporteringsskjemaet gradvis, og også gradvis utvide opplysningsplikten. Ved gradvis å innføre rapporteringsplikt vil Prisrådet fortløpende kunne vurdere om skjemaet dekker Prisrådets behov for informasjon, samtidig som man begrenser rapporteringsbyrden for de grunnrenteskattepliktige.
  • Opplysningsplikten gjelder for innehavere av kommersielle matfisktillatelser til laks, ørret og regnbueørret. Det skal rapporteres om salg fra kommersielle matfisktillatelser. Opplysningspliktige som har andre tillatelser enn kommersielle matfisktillatelser for laks, ørret og regnbueørret i sjø, plikter ikke å rapportere om salg knyttet til tillatelser til særlige formål i de aktuelle skjemaene.